Cookies-en-privacy statement

Stichting NL International Business verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting NL International Business, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67956696.

 

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Stichting NL International Business verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan ondernemers in het MKB met het oog op internationale handelsbevordering. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van evenementen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Stichting NL International Business met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting NL International Business en van haar cliënten en derden. Voor het delen van uw gegevens met lokale buitenlandse experts in Cities of Opportunity, het delen van uw gegevens binnen de Online Community, het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons vraagt Stichting NL International Business voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gerechtvaardigde belangen waar Stichting NL International Business zich voor de verwerking op beroept zien op internationale handelsbevordering, de organisatie van handelsevenementen met strategische partners, het optimaal laten functioneren van deze website en de analyse van het gebruik van deze website om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van geleverde diensten, het kunnen beantwoorden van vragen via het contactformulier op deze website, het bijhouden van de personeels- en salarisadministratie, CRM, crediteuren- en debiteurenbeheer en het goed laten functioneren van interne ICT-diensten in het kader van haar bedrijfsvoering.

 

3. Welke persoonsgegevens; bron

Stichting NL International Business verwerkt onder andere naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Stichting NL International Business verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van strategische partners waarmee handelsevenementen worden georganiseerd, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of LinkedIn.

 

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de organisatie van handelsevenementen (handelsmissies, townhall meetings e.d.) kunnen gegevens worden gedeeld met strategische partners waarmee wij deze evenementen organiseren; uw persoonsgegevens in de Online Community kunnen worden gedeeld met andere deelnemers. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Stichting NL International Business ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Stichting NL International Business in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Ook kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens kunnen door Stichting NL International Business worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Stichting NL International Business zorgt ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt naar landen met een passend beschermingsniveau (op grond van een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit) of wanneer sprake is van passende waarborgen (zoals door gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen).

Stichting NL International Business deelt uw persoonsgegevens in de Online Community met business councils buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Stichting NL International Business de volgende partijen in als verwerker.

 • MailChimp
  MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.
 • Salesforce
  Salesforce neemt uitvoerige maatregelen om de privacy van gebruikers te waarborgen. Samen met Nétive en Staffing MS heeft het bedrijf de EU modelovereenkomst voor data uitwisseling getekend. Met het tekenen en naleven van deze EU overeenkomst, is data uitwisseling van persoonlijke gegevens op Netive VMS, Marktplaats of WMS via het Salesforce platform conform de door de EU voorgeschreven en gehandhaafde dataprivacy wet- en regelgeving. In de praktijk betekent dit dat de data door de wet beschermd is tegen ongeoorloofde inzage door de US. Meer informatie vind je in de privacy-verklaring van Salesforce.

Voor het analyseren van het gebruik van deze website schakelt Stichting NL International Business Google LLC in als verwerker (Google Analytics). Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google LLC verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google LLC.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden en in het geval hiertoe een fiscale bewaarplicht bestaat gedurende 7 jaar.

 

7. Cookies en webbeacons

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

 • Google Analytics
  Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens van de website https://nlinbusiness.com bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Stichting NL International Business maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Stichting NL International Business maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.
 • Hotjar
  Hotjar is een technologische dienst die Stichting NL International Business helpt om de ervaringen en behoeften van gebruikers van de website https://nlinbusiness.com beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd er wordt doorgebracht op welke pagina’s en hoe vaak op welke links wordt geklikt). Dit stelt Stichting NL International Business in staat om deze website en haar diensten te verbeteren. Stichting NL International Business maakt enkel gebruik van Hotjar voor analytische doeleinden. Hiervoor worden cookies (‘_hjIncludedInSample’) en andere technologieën gebruikt om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers van deze website en over hun apparaten.
 • Hubspot
  Hubspot is een marketing, sales en service software dienst die Stichting NL International Business helpt om (…) Hubspot maakt gebruik van cookies ( “_hssc”, “_hssrc”, “_hstc”, “hubspotuk”) om (…)
 • MailChimp
  Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en andere evenementen maakt Stichting NL International Business gebruik van MailChimp. Op de inschrijfpagina’s voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over dit cookie vindt u op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Stichting NL International Business het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren.

 

8. Uw rechten

U hebt het recht om Stichting NL International Business te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Stichting NL International Business te verzoeken om de gegevens te wissen.

U heeft onder bepaalde omstandigheden (genoemd in artikel 20 AVG) ook het recht om Stichting NL International Business te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Stichting NL International Business heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (‘gegevensoverdraagbaarheid’).

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Stichting NL International Business per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Stichting NL International Business neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

9. Wijzigingen

Stichting NL International Business houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

 

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Stichting NL International Business via:

Post:
Stichting NL International Business
Postbus 93022
2509 AA Den Haag

E-mail:
privacy@nlinbusiness.com